Thứ bảy, 20/10/2018 12:18:45 PM

Quy định sử dụng

Hệ thống kiểm tra an ninh thường xuyên hoạt động để đảm bảo tính công bằng. Nếu chúng tôi tìm thấy có bất kỳ người sử dụng gian lận, chúng tôi sẽ đóng/hủy tài khoản đó. Theo điều khoản và điều kiện Lode79, bất kỳ khoản tiền thu được do gian lận có thể bị thu hồi.